Rozptylové studie

Společnost EKOLA group nabízí v oblasti ochrany ŽP i zpracování rozptylových studií. Oprávnění k této činnosti je podloženo Osvědčením o autorizaci ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Rozptylová studie je dokument zpracovaný za účelem posouzení úrovně znečištění ovzduší. Na základě vypočtených modelových hodnot znečištění rozptylová studie hodnotí vliv stávajících nebo plánovaných zdrojů znečišťování ovzduší na imisní situaci v lokalitě.

Nabízíme zpracování následujících rozptylových studií

  • rozptylových studií pro tuhé látky, plynné škodliviny a pachové látky
  • rozptylových studií z bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování
  • výpočtů dle metodiky SYMOS´97 (systém modelování stacionárních zdrojů)
  • prezentací vypočtených hodnot v tabelární a grafické formě
  • grafických výstupů – mapy znečištění ovzduší zpracované v softwaru GIS (ArcGIS 10)

Rozptylové studie zpracováváme pro účely

  • hodnocení vlivů na životní prostředí EIA - podklad pro Oznámení/Dokumentaci záměru umístění a provozu ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • žádosti o vydání integrovaného povolení IPPC - žádost dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
  • řízení o vydání závazného stanoviska dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • posouzení stacionárních zdrojů znečišťování - průmyslové zdroje, kotelny
  • územního řízení a podkladů pro stavební řízení

Ukázka výstupů

Imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím
suspendovaných částic PM10 [µg.m-3]