Další činnosti v oblasti ŽP

Společnost Ekola group dále zajišťuje zpracování odborných studií z následujících oblastí

Znečištění ovzduší

 • odborný posudek dle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

Zdraví obyvatelstva

 • hodnocení zdravotních rizik
 • posuzování vlivů na veřejné zdraví

Ochrana přírody

 • zpracování generelů, plánů a projektů ÚSES
 • vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
 • dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin
 • hodnocení krajinného rázu
 • hydrogeologické studie

Veškeré výše uvedené činnosti jsou zajišťovány včetně

 • grafických výstupů zpracovaných v prostředí GIS
 • fotodokumentace
 • zajištění inženýrské činnosti po dobu celého procesu
 • poradenství
 • konzultační činnosti