Hodnocení rizika ekologické újmy

Hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.

Povinnost hodnocení rizika ekologické újmy se vztahuje na provozovatele, který vykonává některou z provozních činností uvedenou v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění.

Každý provozovatel musí mít zpracované hodnocení rizika ekologické újmy do 1.1.2013.

Seznam provozních činností z přílohy č. 1 zákona č. 167/2008 Sb., v platném znění:

 1. provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění
 2. provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajícího souhlasu dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění
 3. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
 4. čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
 5. odběr povrchových vod podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
 6. odběr podzemních vod podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
 7. čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
 8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
 9. zacházení se závadnými látkami dle § 39 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
 10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky dle § 44a zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění
 11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě
 12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty dle zákona č. 78/2004 Sb., v platném znění
 13. přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku dle     § 53 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění
 14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení dle 201/2012 Sb., v platném znění
 15. nakládání s těžebním odpadem dle zákona č. 157/2009 Sb., v platném znění
 16. provozování úložišť oxidu uhličitého dle zákona č. 85/2012 Sb., v platném znění

Povinnost hodnocení rizika ekologické újmy se týká rovněž provozovatele, který nevykonává žádnou z uvedených provozních činností, a to v případě, že již způsobil ekologickou škodu na chráněných živočišných a rostlinných druzích nebo jakoukoliv činností vyvolal bezprostřední hrozbu takové škody.

Nabízíme zpracování hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 295/2011 Sb., v platném znění.

-        základní hodnocení rizika ekologické újmy

-        podrobné hodnocení rizika ekologické újmy

Kontaktujte nás a nechte si zpracovat cenovou nabídku.